Архив за месяц: Март 2017

EÜVP XX kongressi resolutsioon

Resolutsioon

Ülesannetest, seoses reaalse olukorraga riigis

Eestimaa Ühendatud vasakpartei on asunud partei uuendamise kursile, rajades uusi perspektiive ja lähenemisi Eesti Vabariigi sise- ja välispoliitika kujundamisel. Partei tahab aktiivselt edendada, levitada ja viia ellu Euroopa Vasakliikumise soovitusi, mis on suunatud sotsiaalselt orienteeritud vaba ühiskonna ehitamisele.

Tööinimeste ja väikeettevõtjate majanduslik olukord

Novembris 2016 võimule tulnud kolme erakonna koalitsioon postuleeris oma koostöölepingus Eesti truudust Euroliidu majanduslikele ja poliitilistele põhimõtetele. Selles olukorras tuleb vasakjõududel mobiliseeruda nende majandusprojektide toetuseks, mis on suunatud elanikkonna elujärje parandamisele. See siiski ei tähenda valitsuskoalitsiooni tegevuse jäägitut heakskiitmist, eriti reas riigi elu sotsiaal-poliitilistes aspektides. Читать далее

Резолюция XX съезда ОЛПЭ

Резолюция

О задачах, вытекающих из оценки текущего положения дел в стране

Объединенная Левая партия Эстонии берёт курс на обновление партии, выстраивает новые перспективы и подходы к формированию во внутренней и внешней политикe Эстонской Республики. Партия будет активно продвигать, распространять и воплощать рекомендации европейского левого движения, направленные на построение социально ориентированного свободного общества.

Экономическое положение людей труда и малого бизнеса

Пришедшая к власти, в ноябре 2016 года, коалиция трёх партий в принятом соглашении постулировала верность Эстонии экономическим и политическим принципам Евросоюза. В этой ситуации политические силы левого спектра должны мобилизоваться в поддержку экономических проектов, направленных на повышение жизненного уровня населения. Однако это не означает поддержки действующей правящей коалиции в целом ряде социально-политических аспектов жизни страны. Читать далее

Erakonna juhatuse esimehe Valev Kaldi kõne XX kongressile

Lugupeetud erakonna liikmed, juhtkond, mõttekaaslased, külalised, sõbrad!

Täna oleme koos XX. kongressil, mille peamisteks kokkukutsumise põhjusteks on, esiteks, ettevalmistus oktoobris tulevate kohalike omavalitsuste valimisteks ja, teiseks, volikogu liikmete arvu põhikirja nõuetele mittevastavus. Kuna mõned volikogu liikmed astusid erakonnast välja peale eelmisel aastal toimunud kongressi. Juttu on Maardu liikmetest, kes töötavad linna struktuurides – nende jaoks töökoht keskerakondlaste võimu all osutus tähtsamaks, kui kuuluvus erakonda.

Eelmisel kongressil, mis toimus 2. aprillil 2016, oli võetud vastu mitu resolutsiooni. Sealhulgas ka „Maardu linna EÜVP-d esindava uue juhtkonna toetamisest“. Viimane punkt kõlas nii: uute Maardu linna juhtide, sealhulgas linnapea ja linnavalitsuse töötajate, toetamine on kõikide EÜVP liikmete kohustus. Kuid kodanlik jõud Keskerakonna näol jõudis ikka oma eesmärgile, mind võeti maha linnapea ametikohalt minu poolt vaidlustatud umbusaldusavalduse alusel. Nii oli faktiliselt kaotatud partei administratiivressurss. Читать далее

Речь председателя правления партии Валева Калда XX съезду

Ув. члены партии, руководство, единомышленники, гости, друзья!

Сегодня мы присутствуем на конгрессе, основными причинами которого являются, во-первых, подготовка к октябрьским муниципальным выборам и во-вторых несоответствие количества членов совета с нормой устава. Из-за того, что некоторые члены совета вышли из партии после последнего конгресса в прошлом году. Речь идет о Маардуских членах, работающих в городских структурах — для них рабочее место при центристах оказалось важнее, чем партийная принадлежность. Читать далее