Võidupartei programm

Erakonna programm Riigikogu 3.märtsi 2019.a. valimisteks!Vasak Eesti – parem tulevik!

1. Eesti elanike isikliku, aga samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete maksukoormuse vähendamine. Soodustada uute töökohtade loomist ja tõmmata ligi investeeringuid infrastruktuuriprojektidesse ning innovaatilistesse projektidesse.

2. Majanduskasvule ja pogresseeruvale tulumaksule tuginev järkjärgulinet palkade tõstmine ja sotsiaaltoetuste suurendamine. Kõigile Eesti elanikele tagatud miinimumsissetulek elatusmiinimumi tasemel, kuid rea tingimustega: valmisolek aktsepteerida üks esimesest viiest tööpakkumisest töötukassas.

3. Meeste ja naiste pensionile jäämine 62 aastasena. Viia läbi reform - "kvoot 100". Reformi olemus on "Kvoot 100" sisse seadmises, mille kohaselt on võimalik pensionile jääda soodsalt 62 aastasena, seda juhul kui tööstaaž on 38 aastat: 62 + 38 = 100. On võimalikud ka vahepealsed variandid 63 + 37, 64 + 36. Alates 65-aastastest on võimalik vanaduspensionile jääda olemasoleva tööstaažiga.

4. Pensionide tõstmine 60% -ni keskmisest palgast ja kõigide pensionimaksete vabastamine maksudest. 2 ja 3 pensionisamba tühistamine, akumuleeritud pensionisäästude tagastamine maksjate isiklikele kontodele.

5. Valitsussektori kulutuste vähendamine ametnike aparaadile ja bürokraatlike barjääride vähendamine.

6. Riikliku kontrolli taastamine meditsiini üle ja haigekassa likvideerimine. Tasuta tervishoiu taastamine, mida rahastatakse aktsiisimaksudest ja mittemaksulistest maksetest. Hambaproteeside või hambaarstide dotatsiooni suurendamine; iga-aastane tasuta tervisekontroll igale Eesti elanikule.

7. Tagada põhihariduse omandamine emakeeles ning võimaldada kesk- ja kõrgharidust nii vene kui inglise keeles.

8. Toetuste eraldamine kohalikele omavalitsustele tasuta toitlustamise organiseerimiseks lasteaedades ja üldhariduslikes koolides ning õppurite poolt tasuta huvikoolide ja kooliväliste tegevus ringides osalemiseks.

9. Erivajadustega laste toetamine. Puuetega laste toetuste kahekordne suurendamine. Ühtse infosüsteemi loomine erivajadustega lastele.

10. Määrata vanakodude ja hooldekodude koha diferentseeritud hind tasemel, mis ei ületa patsiendile makstavat pensioni.

11. Ametiühingute toetamine ja ametiühingute sõltumatuse tagamine. 1991. aasta kehtestatud ametiühingute seaduse kehtetuks tunnistamine. Uue kollektiivlepingu väljatöötamine ja abi ametiühingute loomiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse töötajate ning kaitseväe ja politsei töötajate jaoks.

12. Kuuludes praegu Euroopa Liitu ja kaotades pidevalt oma rahvaarvus, tuleks Eestil reformida meie kodakondsuspoliitika. Seda võimaldab kodanikupalk, mis muudab Eesti kodakondsuse ahvatlevaks nendele Eesti elanikele, kel seni Eesti kodakondsust polnud.

13. Välispoliitikas eurointegratsiooni süvendamine, suurendades samal ajal Eesti rolli üleeuroopaliste otsuste vastu võtmisel; „koostööpoliitika” läbiviimine maailma riikide suhtes, mitte aga „sanktsioonipoliitika” maailma riikide suhtes.

14. Kaitsekulutuste kindlaksmääramisel lähtuda mõistliku piisavuse põhimõttest.

15. Kõik inimesed on võrdsed, kõigil on õigus säilitada oma keelt, kultuuri ja rahvuslikku identiteeti, samas ei tohiks olla täielikku rahvaste unifitseerimist. Euroopa Liidus on käibel kontseptsioon "Erinevatel kiirustel Euroopa". EÜVP teeb ettepaneku vastu võtta konseptsioon „Erinevate rahvaste Eesti” ning luua tingimused kõigi riigi rahvuste ja rahvusrühmade enesearendamiseks ja lähendamiseks, rajada vundament ühisväärtustel põhineva ühise maja ehitamiseks.

16. Eestis tuleb kehtestada panoraamivabadus, mis võimaldab kõigi avalikus kohas asuvate kahe- ja kolmemõõtmeliste kunstiteoste pildistamist ja muul viisil tuletatud teoste tegemist mis tahes, sealhulgas äriliseks otstarbeks, ilma autoritele nende eest hüvitist maksmata. Praegu neid hüvitisi niikuinii ei koguta ega maksta, ehkki see on ebaseaduslik, praegune olukord tuleb legaliseerida.

Eesti on riik inimeste jaoks, mitte ametnike jaoks!

Meie kandidaadid Riigikogu valimistel 03.märtsil 2019.a.