Erakonna juhatuse esimehe Valev Kaldi kõne XX kongressile

Lugupeetud erakonna liikmed, juhtkond, mõttekaaslased, külalised, sõbrad!

Täna oleme koos XX. kongressil, mille peamisteks kokkukutsumise põhjusteks on, esiteks, ettevalmistus oktoobris tulevate kohalike omavalitsuste valimisteks ja, teiseks, volikogu liikmete arvu põhikirja nõuetele mittevastavus. Kuna mõned volikogu liikmed astusid erakonnast välja peale eelmisel aastal toimunud kongressi. Juttu on Maardu liikmetest, kes töötavad linna struktuurides – nende jaoks töökoht keskerakondlaste võimu all osutus tähtsamaks, kui kuuluvus erakonda.

Eelmisel kongressil, mis toimus 2. aprillil 2016, oli võetud vastu mitu resolutsiooni. Sealhulgas ka „Maardu linna EÜVP-d esindava uue juhtkonna toetamisest“. Viimane punkt kõlas nii: uute Maardu linna juhtide, sealhulgas linnapea ja linnavalitsuse töötajate, toetamine on kõikide EÜVP liikmete kohustus. Kuid kodanlik jõud Keskerakonna näol jõudis ikka oma eesmärgile, mind võeti maha linnapea ametikohalt minu poolt vaidlustatud umbusaldusavalduse alusel. Nii oli faktiliselt kaotatud partei administratiivressurss.

Niisiis, 4. märtsi seisuga on erakonnas 1862 liiget. Kui rääkida erakonna liikmete arvust üldiselt, on eelmise kongressi ajast aprillis 2016 järgnevad andmed: 4. märts 2017 seisuga on erakonnast arvatud välja 92 inimest, neist 10 astusid teistesse erakondadesse, 36 inimest on surnud ja isikliku avalduse alusel astusid välja 46 liiget (sealhulgas 36 liiget Maardust, ametnikud ja linnale alluvate asutuste töötajad).

 

Sealhulgas osa nendest 92 erakonnast välja astunud inimestest on riikliku registri nimekirjade EÜVP elektroonilise andmebaasiga võrdlemise tulemus. Peale andmebaasis olevatele kontaktidele e-kirjade väljasaatmist avaldas osa liikmetest, et ei soovi erinevatel põhjustel jääda Vasakpartei liikmeks: neist 10 astusid teistesse erakondadesse ning 10 koostasid iseseisvalt avalduse väljaastumiseks.

 

Sama perioodi jooksul EÜVP-sse astus 26 inimest sisse.

 

Kongresside vahel, 11 kuu jooksul, erakonna juhatus iga kvartal viis läbi koosolekuid, millest oli teatatud ka meediakanalite kaudu. Nii oli esimene uue EÜVP juhtkonna koosolek viidud läbi Tallinnas 19. mail 2016, kus olid pandud paika 2016. aasta plaanid ja ka ettevalmistus 2017. aastal eesolevateks kohalike omavalitsuste valimisteks regionaalsete esinduste üle Eesti arendamise alusel. Lisaks olid tehtud ettepanekud koostööks mitmete ühiskondliku liikumistega ja Eesti parlamendiväliste erakondadega.

 

  1. juunil 2016 EÜVP juhatuse koosolek toimus väljasõiduga Tartusse. Juba olemasolevate parteialgorganisatsioonide tugevdamise raames oli võetud vastu mitu plaanikohast otsust. Koosoleku peamiseks poliitiliseks otsuseks oli Eesti presidendi poole pöördumine EÜVP poolt taotlusega mitte kuulutada välja nn „kahe tooli seadus“, mis annaks Riigikogu liikmetele võimaluse olla samaaegselt ka kohalike omavalitsuste volikogu liikmed. Tartus arutlesime läbi ja panime paika ka plaan Arvamusfestivaliks ettevalmistamiseks, mis toimus Paides 12.-13. augustil ja kus EÜVP esindusgrupp võttis aktiivselt osa diskussioonidest (6 teemat, sealhulgas ka NATO, Venemaa Föderatsioon, TTIP, demograafia, sotsiaalsed küsimused jms) ja teistes festivali üritustest. Mis on tingimata erakonna enesereklaami ja otsese rahvaga ja teiste erakondade liikmetega suhtlemise aktiivne viis.

 

Septembris viibis EÜVP delegatsioon vaatleja rollis presidendi valimistel Estonia kontserdisaalis. Peale seda oli Vasakpartei poolt koostatud pöördumine Riigikokku tänapäevase põhiseadusliku ja poliitilise kriisi kohta, kuna 334 sedelist jäid 60 tühjaks. Vasakpartei on presidendi otseste valimiste poolt!

 

Juba oktoobris, kui presidendiks sai proua Kaljulaid, soovisime uuele presidendile Vasakpartei nimelt geopoliitilist sihikindlust elutarkade rahvusvaheliste kokkulepete tegemisel ning uut lähenemist Eesti rahva kultuursete- ja ajalooliste väärtuste ühendamisele. Ning peamine, et meie, kui kodanike ühenduste sektori lahutamatu osa, kui Eesti elanike stabiilsuses ja heaolus huvitatud erakond, ootame kutset presidendiga kohtumiseks.

 

Oktoobris mälestas erakond meie juurest lahkunud G.Bõstrovi. Juhtkond oli kalmistul 10. oktoobril G.Bõstrovi sünnipäeval ja surma aastapäevale eelneval päeval 14. oktoobril (pärjapanek erakonna poolt) ning osa parteiliikmetest ka surma aastapäeval 15. oktoobril.

 

Edasi oli novembris avalikustatud EÜVP võimalus aktiivselt võtta osa Euroopa Vasakpoolsete komisjonides, nimelt on võimalus osaleda erakonna poolt 18 Euroopa komisjonis. 23. novembril toimus Tallinnas juhatuse koosolek, kus võeti kokku poliitilise aasta tulemus ja arutleti osavõttu Euroopa Vasakpoolsete kongressil detsembris Berliinis.

 

Kongress toimus 16.–18. detsember 2016 Berliini konverentsikeskuses. Kongressi loosung oli „Alliansside ehitamine Euroopa solidaarsuse nimel“. Kongressil oli 223 delegaati, kes esindasid 32 rahvuslikku Vasakparteid. Lisaks viibisid kongressil üle 100 külalise ja ettekannete esitajad. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) on Euroopa Vasakpartei täieõiguslik liige ning oli esindatud 4 delegaadiga. Mina kui erakonna juhatuse esimees esinesin tervitussõnadega sellistel teemadel nagu ühine välispoliitiline koostöö Soome vasakparteidega ja Eestimaa poliitiliste jõudude seis uue keskerakondliku valitsuse juures.

 

  1. jaanuaril 2017 toimus Tallinnas volikogu ja juhatuse ühine koosolek, kus ma tegin ettekande kongressil osalemise tulemuste kohta. Eestimaa Vasakpartei sai toetamist Euroopa Vasakutelt, kes on solidaarsed võitlemisega Eestimaa rahva põhiõiguste ja väärikate elamistaseme, pensionide ja töötasude eest. Eraldi oli vaadatud läbi ka juba tüütuks muutunud „hallide passide“ probleemi ja noorte väljaränne, mida võib tunnistada Baltikumi häbiks. Ja mida rääkida – uute partei liikmete aktiveerimiseks on vaja viia läbi palju agiteerimistööd, kuid protsess on vähe aktiivne kuna põhiline potentsiaalne valijaskond on Eesti määratlemata kodakondsusega inimesed, kes ei saa erakonna liikmeteks astuda, ei saa võtta osa Riigikogu ja Europarlamendi valimistest.

 

Euroopa Vasakpoolsete V kongress valis uue esimehe, kelleks sai karismaatiline Gregor Gysi Die Linkest, kes andis selgelt mõista, et Vasakud hakkavad võitlema Vene Föderatsiooniga suhete arendamise poolt, märkides oma kõnes, et Venemaa vastane sanktsioonide poliitika on näidanud oma perspektiivitust. „Meie ühise Euroopa kodu ülesehitamine ei ole võimalik ilma Venemaa osavõtuta“, – ütles Gysi.

 

Koosolekul 11. jaanuaril oli võetud vastu ka otsus EÜVP XX. kongressi läbiviimise kohta. Juhatuse liikmetest, volikogu esimehest ja regioonide esindajatest moodustatud töögrupile oli antud ülesanne ettevalmistamise korraldamiseks. Juba 18. jaanuaril oli võetud vastu tööplaan vahepealsete töögrupi koosolekute graafikuga, mis toimusid iga kahe nädala tagant kuni kongressini. Samuti ka üle Eesti olid viidud läbi regionaalsed koosolekud kongressile delegaatide määramiseks lähtudes kvoodist 1:30.

 

Kongressivahelisel ajal tegeleti aktiivselt tööga interneti ressurssidel. Pannakse üles arvamusi riigis ja välismaal toimuva kohta, poliitilised üleskutsed ja erakonna programmijärgsed teesid. Selline töö on kõigepealt suunatud noorema ja keskealise auditooriumi poole. Näiteks, Facebooki statistika järgi aastaga oli tunduvalt suurenenud leheküljega liitunud ja poliitilise informatsiooni saamises huvitatud inimeste arv, mis tähendab mitme tuhande lugeja hõlmamist mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Samuti ka erakonna kodulehekülg, mida on vaadatud (külastamiste lugeja andmetel) tänaseks üle 370 000 korra.

 

  1. aasta eesmärgid ja ülesanded. Kõige tähtsam selles aastas on muidugi tugevdada regionaalsed erakonna esindused üle Eesti ja teha koos juhatusega ladusat tööd partei aktiivi moodustamisel. Võrdlemisi lühikese jäänud aja jooksul on vaja tulla välja maksimaalselt võimaliku ja reaalse valimisnimekirjade arvuga – kas erakonna nimekirjad või valimisliitude koosseisus. Seejuures on tähtis, et kohalike omavalitsuste valimistel osalemise strateegia ja taktika sõltuks otseselt kohalikke probleemide üksikasjalikust teadmisest ja võimalustest need probleemid lahendada.

 

Loomulikult, on vaja viia Eestimaa elanikeni mitte ainult üldisi EÜVP programmi teese, kuid ka trükkida kohalikke perioodilisi lendlehti keskmisest east vanemate elanike jaoks stiilis „konkreetne mure – konkreetsed lahendamise teed“. Nende plaanide rahalise katmise jaoks on vaja peale liikmemaksude, mida tuleb ka aktiviseerida, arvestada kahekordsete annetustega erakonna liikmetelt ja huvitatud partneritelt, sealhulgas ka ärimaailmast. Sellisel viisil tekib reaalne võimalus muretseda teatud vahendid ka regionaalsete juhtide ja raamatupidaja töötasustamiseks, mida ei ole varem olnud.

 

Eesmärgid ja ülesanded 2018–2019. Kohalikel valimistel edu saamisel, tekib erakonnal hea võimalus efektiivsemalt valmistuda ette Riigikogu valimisteks 2019. aastal. Lisaks toimuvad 2019. aastal ka Europarlamendi valimised. Seega on 2018. aasta aeg viia läbirääkimisi teiste väikeste erakondadega, kes toetavad EÜVP põhilisi programmilisi ja ideoloogilisi aluseid, ning ka võimul olevate erakondadega.

 

Poliitika on kompromisside kunst, kuid on peamine, et need kompromissid ei paneks kõikuma partei alussambaid ja programmi, vaid oleksid vastupidi suunatud tasakaaluka, sotsiaalses suunas orienteeritud, vaba ühiskonna ülesehitamisele.

 

Uuel juhtkonnal tuleb minna vastamisi Eesti riigi tänapäevase keeruka poliitilise olukorraga, kus vasakpoolsed vaated surutakse maha ning peale surutakse tarbijaühiskonna printsiipe väliskapitali ja parempoolsete poliitilis-majanduslike vaadete alusel.

 

Avaldan isikliku tänu juhatuse ja volikogu liikmetele, aktivistidele ja kõigile erakonnakaaslastele, kes võtsid osa EÜVP tegevuses ja aitasid erakonna poliitilisele tegevusele kaasa oma isikliku jõukohase panuse kaudu, samuti pöörasid juhtkonna tähelepanu teatud kitsaskohtadele ja jooksvatele probleemidele. Koos oleme jõud!

 

Soovin uuele valitud juhatuse ja volikogu koosseisule jätkata partei tegevust vajalikke otsuste vastuvõtmisel ja nende elluviimisel kõigi Eesti elanike heaks!

 

EÜVP peab võtma suunda erakonna tugevdamisele, uuenenud vaadetele Eesti Vabariigi sise- ja välispoliitika kujundamisel. Partei peab aktiivselt edutama ja viima ellu kõige paremad Euroopa Vasakpoolsete ideid ja kogemusi!

 

Elagu Eestimaa Ühendatud Vasakpartei!

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.