HÄÄLETA MEIE POOLT! / ГОЛОСУЙ ЗА НАС!

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
KUTSUB KÕIKI TULEVIKU-USKU VALIJAID, KEHTESTAMA OMA TAHET RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a.

Vasakpartei on ainsa erakonnana Eestis viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, kogu aeg rõhutades neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse  valimisprogrammidesse.mani_au0300_pari_redu

Usume,  et riigi ainus eesmärk ja otstarve on inimeste huvide ja heaolu kaitsmine ja kindlustamine ehk Eesti  jätkusuutlikkus — elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid ja looduskeskkond  homses Eestis.

 • Miinimumpalk peab tagama elatusmiinimumi vastavalt Euroopa Sotsiaalõiguste harta 4. artikli nõudmistele: palk peab kindlustama töövõtjale ja tema perekonnale inimväärse toimetuleku, st mitte ainult esmavajaduste rahuldamise. Seda võimaldaks tänane nn keskmine palk, mida praegu saab vaevalt 20% töövõtjatest.
 • Pensionid ei tohi oluliselt erineda miinimumpalgast.
 • Toetame astmelist tulumaksu ja poliitikute erisoodustuste kaotamist! Ühiskondlik lepe Eesti rahva edasikestmiseks vajab eelkõige majandustõusu ja uusi töökohti! Vajame perspektiivplaani tööstuse taastamiseks ja uute töökohtade rajamiseks. Tuleb tagada sotsiaalne kindlustunne kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata passi värvist, rahvusest, keelest või usutunnistusest.

Rahvusliku edasikestmise garantiiks on maaelu päästmine. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine. Põllumajanduse ning maaelu taristu taastamine on nii rahva tervise kui järelkasvu huvides.

 • EÜVP peab vajalikuks riiklikult toetatud ühistegevuse arendamist maal sõjaeelse EW eeskujul, mil põllumajandus ja põllumajanduslik eksport oli edukas tänu ühistutele ja ühistupankadele.
 • Tagada igaühe õigus eluasemele, näha ette võimalused ja abinõud vähekindlustatud korteriühistute liikmete toetamiseks
 • Vaesus on Eesti häbiplekk, seda saab leevendada!
 • Otsustavalt tuleb vastu astuda meie sigivusvõimet hävitava alkoholismi ja narkomaania vohamisele. Selleks tuleb alkoholiseadust karmistada. Luues inimestele kindlustunde, vähendame nii alkoholismi kui kuritegevust.
 • Haridus kui XXI sajandi võtmesõna peab kõigis astmetes olema võrdselt kättesaadav kõigile! EÜVP nõuab, et riiklik hariduse finantseerimine peab jätkuma ja riiklik kesk- või kutsekesk-hariduse nõue tuleb taastada. Ka teadus ja tehnoloogia vajab finantseerimist euroopalikus mahus (praegu 1/3 EL keskmisest).
 • Elanikkonna tervis tagab rahvuse kestmise. Tuleb rohkem tähelepanu pöörata ennetustegevusele ja sõeluuringutele.
 • Esmatähtis on tasuta hambaravi mõistlikus mahus.
 • Me nõuame kõigi vähemuste õiguste austamist, ja järjekindlaid abinõusid rassismi, võõraviha ja igat liiki muu diskrimineerimise vastu. Eestis tuleb lõpetada muukeelsete elanike poliitiline diskrimineerimine, kes moodustavad kolmandiku püsielanikest-maksumaksjatest,Selleks et midagi muutuks, tuleb tahta midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus.

Riigis pole rahapuudust, vaid napib selle kasutamise oskust Osakem näha, hoida ja arendada seda, mis meil veel on, eelkõige inimressurssi! Selleks et midagi muutuks, tuleb TAHTA midagi muuta, ja tuleb ise muutuda.

31.05.2000 ratifitseeris Eesti Riigikogu Euroliitu saamise nimel Euroopa sotsiaalõiguste harta, jättes välja punktid, mis tagavad vanurite õiguse saada sotsiaalset kaitset (art.23), töötajate õiguse väärikale kohtlemisele töökohal (art.26), õiguse kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (art. 30) ja õiguse eluasemele (art.31). Kohustuslikus artiklis 4 – Õigus saada õiglast töötasu – on ratifitseerimata p.1, mis kohustab “tunnustama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme” ja p.3, mis kohustab “tunnustama mees- ja naistöötajate õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu”.

EÜVP taotleb vähemalt art. 4, 30 ja 31 täismahus ratifitseerimist Riigikogus!

HÄÄLETA RIIGIKOGU VALIMISTEL 01. MÄRTSIL 2015.a. EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI POOLT

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.